Mittelstufe / Zyklus 2  Klasse A  3. - 6. Klasse

Lehrpersonen: Fiona Kreis, Elias Ernst


Mittelstufe / Zyklus 2  Klasse B  3. - 6. Klasse

Lehrpersonen: Olivia Fleischmann, Thomas Künzle